You are here:  / Biznes i Ekonomia / Sankcje bankowe

Sankcje bankowe

post by related

related post

Zespół środków przymusowych o charakterze represyjnym, stosowanych przez banki przy wykonywaniu przez nie funkcji kontroli działalności finansowo-gospodarczej obsługiwanych prze? siebie jednostek oraz przestrzegania przez nie dyscypliny finansowej i inwestycyjnej. Ponieważ podstawowym celem stosowania sankcji bankowych jest usunięcie istniejących nieprawidłowości i uzdrowienie gospodarki jednostek kontrolowanych na przyszłość, formami oddziaływania banków są, obok środków administracyjnych, przede wszystkim środki oddziaływania ekonomicznego, które powodują trudności finansowe po stronie niewłaściwie gospodarującej jednostki i udaremniają jej możliwość naruszeń prawa, a równocześnie stwarzają bodźce do usunięcia uchybień i unikania ich w przyszłości. Formy  sankcji bankowych zróżnicowane są w zależności od rodzaju stosunków, jakich ujawniona wadliwość dotyczy. W razie nieprawidłowego wyposażenia przedsiębiorstwa w fundusze własne, ponoszenia przez nie strat, zamrażania funduszów w nierealnych aktywach i inwestycjach, systematycznego uchylania się od spłaty kredytu lub innego zagrożenia zwrotności kredytu bank stosuje sankcje kredytowe w postaci: przymusowej spłaty zadłużenia przeterminowanego; ograniczenia kredytowania przedsiębiorstwa; uzależnienia dalszego kredytowania przedsiębiorstwa od złożenia przez jego jednostkę nadrzędną gwarancji spłaty całości lub części kredytu; stosowania podwyższonej stopy procentowej wstrzymania kredytowania.